O Bibliotece

„Czytanie dobrych książek jest niczym rozmowa z najwspanialszymi ludźmi minionych czasów”

                                                                                                               Kartezjusz

Drogi Czytelniku!

 Biblioteka szkolna to wyjątkowe miejsce, w którym możesz:

 • wypożyczać książki do domu,
 •  szukać informacji, korzystając ze słowników, encyklopedii…
 • czytać czasopisma i książki na miejscu,
 • brać udział w konkursach czytelniczych
 • uczestniczyć w zajęciach bibliotecznych,
 •  należeć do aktywu bibliotecznego,
 •  mieć spokój,
 •  uśmiechać się,
 • pytać i myśleć.

GODZINY  OTWARCIA  BIBLIOTEKI W ROKU SZK.2018/2019

PONIEDZIAŁEK 9.20- 10.05  11.25-12.10
WTOREK        8.25-12.10
ŚRODA 8.25-12.10 
CZWARTEK 10.20-11.05
PIĄTEK   10.20 – 11.05
Biblioteka szkolna czynna jest także w czasie przerw międzylekcyjnych na prośbę czytelnika.

 

KSIĘGOZBIÓR  BIBLIOTEKI

W bibliotece dostępne są:

 • lektury podstawowe i uzupełniające,
 • literatura popularnonaukowa,
 • literatura piękna,
 • wydawnictwa informacji bezpośredniej – encyklopedie, leksykony, słowniki językowe i rzeczowe
 • wydawnictwa albumowe z dziedziny sztuki i krajoznawstwa,
 • wydawnictwa o tematyce regionalnej,
 • wydawnictwa z dziedziny pedagogiki, psychologii, dydaktyki stanowiące pomoc w pracy dydaktyczno – wychowawczej nauczycieli
 • czasopisma

Przyjdź Czytelniku, nie zwlekaj.

Biblioteka zawsze na Ciebie czeka!!!

Serdecznie zapraszam!

bibliotekarz Agnieszka Piędzioch

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

1. Każdy czytelnik jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu biblioteki.

2. Z księgozbioru biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele i pracownicy Szkoły Podstawowej im. KOP w Bolesławcu.

3.Informacje o godzinach otwarcia biblioteki podane są na drzwiach wejściowych.

4.W bibliotece obowiązuje cisza oraz zakaz picia napojów i spożywania posiłków.

5.Ze zbiorów biblioteki korzystać można:                                                                          .

a. wypożyczając je do domu (lektury szkolne, literatura piękna, książki popularnonaukowe, podręczniki, materiały edukacyjne). Przepisy dotyczące wypożyczania podręczników, materiałów edukacyjnych oraz udostępniania materiałów ćwiczeniowych reguluje odrębny regulamin.

b. czytając lub przeglądając na miejscu (księgozbiór podręczny)

 6.Czytelnicy mogą jednorazowo wypożyczyć trzy książki na okres 2 tygodni, ale w uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczeń z podaniem terminu zwrotu.

7. Zbiory specjalne  wypożyczane są tylko nauczycielom.

8. Przy wypożyczaniu należy zwrócić uwagę na ewentualne uszkodzenia książek i poinformować o nich bibliotekarza.

9. W przypadku zagubienia lub zniszczenia książki czytelnik jest zobowiązany zwrócić taką samą pozycję lub inną wskazaną przez bibliotekarza.

10.Wszystkie wypożyczone przez czytelników książki powinny być zwrócone na dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego.

11.Uczniowie opuszczający szkołę zobowiązani są do oddania wszystkich książek wypożyczonych w tejże bibliotece.

12. Uczniom wyróżniającym się systematycznym czytelnictwem i biorącym udział w pracach biblioteki mogą być przyznawane nagrody na koniec każdego roku szkolnego.

REGULAMIN  CZYTELNI

1.   Z czytelni mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, rodzice, inni pracownicy szkoły.

2.  Czytelnia jest czynna w czasie pracy biblioteki.

3.  Każdorazowo czytelnik zobowiązany jest do zgłoszenia się do nauczyciela-bibliotekarza i wpisania do „Zeszytu czytelni”.

4.  W czytelni obowiązuje cisza.

5.  Czytelnik odpowiada osobiście za książki i czasopisma, z których korzysta.

6.  Książek i czasopism nie wolno niszczyć, a zauważone uszkodzenia zgłasza się bibliotekarzowi.

7.  Materiały do czytelni wydaje bibliotekarz.

8.  Czytelnia udostępnia na miejscu wszystkie zbiory Biblioteki.

9.  Nieprzestrzeganie regulaminu lub nieodpowiednie zachowanie może pozbawić czytelnika prawa korzystania z czytelni.

REGULAMIN WYPOŻYCZANIA PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH ORAZ PRZEKAZYWANIA MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH

I. Podstawa prawna.

 Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty
oraz niektórych innych ustaw dz.U. z 2014 r. poz.811.
( art. 22 ak ust.2, 3 )

II.Prawo korzystania.

1.Podręczniki MEN /materiały edukacyjne zostają wprowadzone do dodatkowej ewidencji biblioteki szkolnej.

2. Szkoła nieodpłatnie wypożycza  uczniom podręczniki/ materiały edukacyjne, mające postać papierową, które są przeznaczone do co najmniej trzyletniego okresu użytkowania przez co najmniej  3 kolejne  roczniki uczniów.

3. Szkoła przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe z biblioteki szkolnej bez obowiązku zwrotu, które są jednoroczne i przeznaczone do użytku indywidualnego. Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do podpisu odbioru materiałów ćwiczeniowych.

4.W zależności od potrzeb dydaktycznych, uczeń ma możliwość korzystania
z podręcznika, zarówno w szkole, jak i w domu.

 III.  Zasady wypożyczania, zwroty.

1.Biblioteka szkolna wypożycza  bezpłatnie podręczniki/ materiały edukacyjne na okres danego roku szkolnego.

2.Pierwsze części podręczników (materiałów edukacyjnych) będą wypożyczone uczniom od 2 września; uczniowie przychodzą do biblioteki szkolnej (w kl.I-III z wychowawcą), podczas zajęć edukacyjnych.

3. O kolejnych wypożyczeniach i oddaniu użytkowanych wcześniej podręczników (materiałów edukacyjnych) decyduje nauczyciel.
Uczniowie przychodzą do biblioteki
  (w kl.I-III z wychowawcą), oddając i wypożyczając podręczniki (materiały edukacyjne).

4. Wypożyczenie kolejnej części podręcznika następuje po zwrocie poprzedniej.

5. Uczniowie, których nie będzie w szkole w dniu wypożyczenia/oddawania podręczników, będą zobowiązani do indywidualnego zgłoszenia się
do biblioteki szkolnej.

6. Na tydzień przed zakończeniem roku szkolnego wszyscy uczniowie

zobowiązani są do zwrotu podręczników.

7. W przypadku, gdy uczeń odchodzi ze szkoły w trakcie trwania roku szkolnego, zobowiązany jest do oddania do biblioteki szkolnej wszystkich wypożyczonych podręczników (materiałów edukacyjnych).

 IV. Zabezpieczenie podręczników, użytkowanie.

1.Podręczniki należy przechowywać w okładce, nie wolno w nich niczego pisać ani zaznaczać.

2. Na bieżąco należy dokonywać drobnych napraw lub ewentualnej wymiany okładki.

3. Odpowiedzialnymi za naprawę są rodzice/opiekunowie.

4. W przypadku zgubienia, uszkodzenia, zniszczenia lub pobrudzenia podręcznika rodzic/opiekun zobowiązuje się do wpłaty na odpowiednie konto MEN wartości podręczników przed upływem roku szkolnego.

Zgubienie lub zniszczenie dołączonej do podręcznika płyty CD jest równoznaczne ze zgubieniem lub zniszczeniem podręcznika.

5. Za uszkodzenie uznaje się : zalanie książki, wyrwaną kartkę, podartą lub popisaną kartkę, rozerwanie książki, wpisy długopisem.

6. W wyjątkowych/spornych sytuacjach komisja w składzie: dyrektor szkoły, wychowawca, nauczyciel bibliotekarz, ustala stopień zniszczenia podręcznika – decyzja komisji jest ostateczna.

Rodzice uczniów zostają zaznajomieni z treścią Regulaminu podczas pierwszego spotkania organizacyjnego w danym roku szkolnym.

 

REGULAMIN AKTYWU BIBLIOTECZNEGO

1.  Aktyw biblioteczny działa pod  kierunkiem  nauczyciela – bibliotekarza szkolnego.

2.  Członkami aktywu zostają chętni uczniowie z klasy  V- VIII szkoły podstawowej oraz kl. III gimnazjum,  którzy świadomie i  odpowiedzialnie  chcą uczestniczyć  w  pracy  na  rzecz biblioteki  szkolnej.

3.  Warunkiem  przyjęcia  do  aktywu jest  dobrowolne   zgłoszenie  się   i zobowiązanie się do systematycznej  współpracy. 

4.  Zadania  powierzone  członkom  aktywu  powinny  być  realizowane w  wyznaczonym  terminie.

5.  Każdy uczeń należący do aktywu  powinien być wzorem kulturalnego zachowania się w bibliotece.

6.  Wyróżniający  się  członkowie  aktywu będą  nagradzani pochwałami (wpis do zeszytu klasy w każdym semestrze danego roku szkolnego). Dla najlepszych członków aktywu przewidziane  są nagrody rzeczowe  na zakończenie roku szkolnego.

7.  Członkowie  aktywu  niewypełniający  swoich  obowiązków  będą   skreślani  z  listy  aktywu  bibliotecznego.  

 Zadania aktywu bibliotecznego

·        Pomoc w udostępnianiu księgozbioru biblioteki i  w jego sprawnym odbiorze od czytelników (pełnienie dyżurów w bibliotece na przerwach pod opieką bibliotekarza)

·        Rozwijanie własnych zainteresowań czytelniczych.

·        Wykonywanie prac biblioteczno-technicznych m.in.: układanie książek na regałach.

·        Pomoc kolegom w doborze książek.

·        Pełnienie funkcji łącznika klasowego.

·        Aktywny udział w organizowanych imprezach bibliotecznych promujących czytelnictwo i bibliotekę szkolną.

·        Pomoc w wykonywaniu  gazetek i wystawek okolicznościowych.

·        Promowanie czytelnictwa i działalności biblioteki szkolnej.